Преводи и ЛегализацияАпостил и Редакция

Легализация

PREVODACH.ORG предлага легализация на официални документи, заверка с Апостил (Apostille) на документи от и за чужбина в Дирекция "Консулски отношения" на Министерство на външните работи, заверки във всички министерства като Министерство на външните работи, Министерство на правосъдието (респ. Агенцията по вписванията), Министерство на образованието и науката, Министерство на културата, Министерство на здравеопазването, Министерство на икономиката и енергетиката, както и други държавни институции, общини учебни заведения, учереждения в Република България, заверки във всички консулски представителства на чужди държави в Република България, както и заверки на преводи от заклети преводачи към агенцията.

Легализацията е заверка на даден документ, която удостоверява истинността му. Всеки документ има различен ред на легализация в зависимост от издаващия орган. На заверка подлежат както български документи, необходими в чужбина, така и издадени в чужбина официални документи, които ще послужат пред държавни институции и учереждения в Р. България и са предварително снабдени с необходимите допълнителни печати.

На легализация подлежат дипломи, удостоверения и сертификати, издадени от академични институции, удостоверения за раждане, граждански брак, смърт, свидетелства за съдимост, съдебни решения за развод, за регистрация на фирма, нотариални актове, пълномощни, актуални състояния и др., както и документи от чужбина, снабдени с апостил на издаващата ги институция.

За да бъде признат в България, документ издаден от чужда държава, и обратно, български документ да бъде признат в друга държава, той трябва да бъде преведен и легализиран.

Легализациите на документи в България се извършват съгласно Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (Загл. изм. - ДВ, бр. 96 от 1982 г.; Утвърден с ПМС 184 от 1958 г., обн., ДВ, бр. 73 от 12.09.1958 г., изм., бр. 10 от 4.02.1964 г., бр. 77 от 28.09.1976 г., бр. 96 от 7.12.1982 г., бр. 77 от 4.10.1983 г., бр. 103 от 25.12.1990 г. т. 2, р. 4, № 350) и съгласно приложимите наредби и други нормативни документи на съответните ведомства.

Министерството на външните работи легализира документи и други книжа, издадени от учреждения, подведомствени на отделно министерство или пряко на Министерския съвет, само ако те са заверени от последните. Документи, издавани от кметствата и общинските съвети, нуждаещи се от легализиране, трябва най-напред да са заверени от общината или кметството.

Министерството на външните работи легализира преписи от официални документи и други книжа, само ако те са надлежно заверени от нотариус и от Министерството на правосъдието.

Легализация на документи и други книжа, подписани от частни лица, се извършва само ако подписите на тези лица са нотариално заверени, а подписът на нотариуса е заверен от Министерството на правосъдието.

Съгласно действащите разпоредби, типовете легализция се подразделят на:

 • Заверка с Апостил

  Документите, издадени от или предназначени за държава подписала Хагската конвенция (това е Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, сключена в Хага на 5 октомври 1961 г.), трябва да са заверени с APOSTILLE – заверка, която се поставя от оторизираните за това власти в съответната държава. Заверените с APOSTILLE документи не подлежат на по-нататъчна заверка от институциите в държавата, за която са предназначени, когато тази дръжава е страна по Хагската конвенция. По този начин се избягва допълнителното заверяване на документите в съответните правителствени или дипломатически и консулски институции в държавите страни по Хагската конвенция. (Тук става дума за заверка на документи, а не за превод на документи. Всеки документ за/от чужбина трябва да бъде преведен.)

  Списък на държавите-страни по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставени в Хага на 5 октомври 1961 г. (Конвенция № 12)

 • Легализация на документи за/от държави, съгласно договори за правна помощ

  Съществува и друг режим за легализация на документи за държавите, с които България е сключила договори за правна помощ. По силата на клаузите в тези договори, документите предназначени за съответната държава или произхождащи от съответната дъражава и предназначени за България, се освобождават от заверка с Апостил или други заверки.

  Списък на държавите, с които се прилага режим на освобождаване на документи за легализация, предвиден в двустранни договори за правна помощ между тези държави и Република България

 • Легализация на документи от/за страни, непопадащи в горните два случая

  Когато документът произхожда от държава, която не е страна по Хагската конвенция и с която България няма сключен договор за правна помощ,
  – и тази държава има дипломатически отношения с България, съответният документ се легализира от дипломатическо или консулско представителство на България, когато е заверен от Министерството на външните работи на страната, в която се намират тези български представителства. Чужди документи, легализирани от дипломатическите или консулските представителства на България, не се нуждаят от допълнителна заверка и са валидни на територията на страната.
  Министерството на външните работи легализира документи, произхождащи от друга страна, само ако те са заверени от намиращото се в България дипломатическо или консулско представителство на тази страна или от дипломатическото или консулското представителство на страната, поела защитата на нейните интереси в България.
  – Легализация на документи, произхождащи от държава, с която България няма дипломатически отношения, се извършват от дипломатическите или консулските представителства на България в трета страна, където има представителство, и на България, и на страната, от която произхожда документът. В тези случаи документът се легализира само ако има заверка от чуждото представителство на страната, от която произхожда документът, и от Министерството на външните работи на третата страна, в която се намират чуждото и българското представителство.
  След като документ за чужбина бъде легализиран от Министерството на външните работи, той трябва да бъде заверен от дипломатическото или консулското представителство на страната, за която е предназначен. Всяко дипломатическо и консулско представителство на България може да заверява подписите и печатите на Министерството на външните работи и на всички останали дипломатически и консулски представителства на България.

Сроковете и цените на тази услуга, зависят от вида на документа, който желаете да легализирате, от това, през колко институции трябва да мине, за да се положат съответните заверки и печати.
За да получите конкретна цена и срок за изпълнение на този тип услуга, моля свържете се с някой от нашите консултанти на посочените контакти за връзка!